Thank you. Your comment has been sent successfully! After confirmation, it will be displayed. Not Available for 24 Hours قلعه نادری جزیره قشم
قلعه نادری جزیره قشم
قلعه تاریخی
 Short description of قلعه نادری جزیره قشم
     کمتر منبع اطلاعاتی در مورد آثار تاریخی جزیره قشم را می توان یافت که در آن از قلعه نادری لافت یاد نشده باشد. قلعه ای که حکومت ایرانیان بر دریای پارس را در دوران صفوی یادآور می شود.قلعه نادری در بافت تاریخی لافت و در جلوی چاه های تلا قرار دارد . اما تاریخ بناى آن قبل از دوره نادرشاه است که به خاطر توجهی که نادرشاه به خلیج فارس داشته آن را بازسازی و از آن به عنوان محلی برای  سرباز گیری جهت کشورگشایی هایش استفاده می کرده است. وجود کارخانه ی اسلحه سازی وی در بندرعباس گواهی بر این مدعاست. قلعه نادرى لافت یک بارو و چهار برج و یک دروازه داشته که در دروازه در دیوار ضلع غربى قلعه باز مى‌شده است اما متآسفانه اکنون از آن برج و بارو و ساختمان قلعه فقط چهار دیوار آن باقی مانده است. شیوه معمارى این قلعه هم کم و بیش به معمارى قلعه‌هاى پرتغالى شباهت دارد که یک معماری ایرانی است .امکانات در لافت اندک است پیشنهاد می شود همراه خود خوراکی ببرید یا از بازار ارسلان در ورودی شهر مایحتاج خود را تهیه نمایید.0/5 0 Rates
 
 
 Further information of قلعه نادری جزیره قشم
تاریخ
عکاسیجوان (18 تا 35 سال)بازدید زیر یک ساعتمیانسال (36 تا 65 سال)
رایگان
فروردین,آذر,دی,بهمن,اسفند
Always open
جزیره قشم، شمال مرکز جزیره قشم، جنوب روستای لافت
 Attractions similar to قلعه نادری جزیره قشم
  Attractions near قلعه نادری جزیره قشم


Loading...

First Login
    Tell us your opinion about this place    

For Rate First Login
People who seen this place

First Login
CopyRight©2018 Felexa, All rights reserved.
Loading...


Loading...


Loading...
Users Who like This