Thank you. Your comment has been sent successfully! After confirmation, it will be displayed. Not Available for 24 Hours رستوران شرف الاسلامی
رستوران شرف الاسلامی
رستوران
 Short description of رستوران شرف الاسلامی
     این رستوران در دل بازار بزرگ و تاریخی تهران در حوالی مسجد امام یا مسجد شاه قدیم قرار گرفته است. اگر برای بازدید یا خرید از بازار بزرگ رفته اید ، می توانید نهار را در این رستوران صرف کرده و سپس سری هم به مسجد امام بزنید که دیدنش خالی از لطف نیست.
پیشنهاد  اکثر مشتریان  این رستوران به شما باقالی پلو و چلوکباب سلطانی است. 0/5 0 Rates
 
 
 Further information of رستوران شرف الاسلامی
رویداد محور
بازدید زیر یک ساعت
قیمت_متوسط
Always open
تهران، بازار تهران، به سمت مسجد شاه، داخل حياط مسجد شاه، راه سمت راست، رستوران شرف الاسلامي
 Attractions similar to رستوران شرف الاسلامی
  Attractions near رستوران شرف الاسلامی


Loading...

First Login
    Tell us your opinion about this place    

For Rate First Login
People who seen this place

First Login
CopyRight©2018 Felexa, All rights reserved.
Loading...


Loading...


Loading...
Users Who like This