Thank you. Your comment has been sent successfully! After confirmation, it will be displayed. Not Available for 24 Hours چشمه‌علی (شهرری)
چشمه‌علی (شهرری)
مجموعه تاریخی
 Short description of چشمه‌علی (شهرری)
     در جنوب شهر تهران در منطقه 20 شهرداری، درست در شمال شرقی شهررری، چشمه ای به نام چشمه علی وجود دارد. این چشمه منشاء شکل گیری تمدنی است که ریشه های آن مرتبط با عصر نوسنگی شمال فلات مرکزی ایران است. ساکنان چشمه علی توانسته بودند که فرهنگ محلی خود را در دوران نوسنگی نه تنها در فلات ایران بلکه تا مرزهای ترکمنستان امروزی گسترش دهند. این گسترش فرهنگی از طریق مشابهت بین سفال های قرمز گون این تپه و فرهنگ هایی چون آنو در ترکمنستان است. چشمه علی از حدود 90 سال پیش توسط باستان شناس آلمانی اریخ اشمیت کاوش شد و در سال های گذشته توسط باستان شناسان ایرانی مورد بررسی و کاوش دوباره قرار  گرفته است.
در گذشته از آب چشمه علی برای شست و شوی فرش استفاده می‌شده است. زیرا که عموم مردم معتقد بودند که آب این چشمه فرش ها را براق و کاملا تمیز میکند.0/5 0 Rates
 
 
 Further information of چشمه‌علی (شهرری)
ماجراجویی تاریخ
جوان (18 تا 35 سال)بازدید زیر یک ساعتمیانسال (36 تا 65 سال)سالمند (بالای 65 سال)نوجوان (12 تا 17 سال)
رایگان
Always open
استان تهران - شهر ری - خیابان شهید غیوری - خیابان 22 بهمن - چشمه علی
 Attractions similar to چشمه‌علی (شهرری)
  Attractions near چشمه‌علی (شهرری)


Loading...

First Login
    Tell us your opinion about this place    

For Rate First Login
People who seen this place

First Login
CopyRight©2018 Felexa, All rights reserved.
Loading...


Loading...


Loading...
Users Who like This