Thank you. Your comment has been sent successfully! After confirmation, it will be displayed. Not Available for 24 Hours میدان عتیق(امام علی ع)
میدان عتیق(امام علی ع)
میدان
 Short description of میدان عتیق(امام علی ع)
     ميدان عتيق اصفهان زماني مهم ترين ميدان اصفهان بود. اما نقش  جهان ، کسبه را به سوي خود خواند و عتيق ، کهنه ميدان نام گرفت .
ميدان عتيق اصفهان هنوز هم يکي از ميادين مهم اصفهان محسوب مي شود . امروزه اگرچه آن را به نام کهنه ميدان يا سبزه ميدان مي شناسند ، اما روزي اين ميدان با وسعتي قريب به دو برابر آن چه امروز ديده مي شود ، ميدان اصلي شهر اصفهان بود.
براساس اسناد موجود ميدان عتيق اصفهان پيش از صفويه و در دوران سلجوقيان ، ميدان اصلي و مرکز اصلي شهر اصفهان محسوب مي شده است. 
 زماني که شاه عباس صفوي ميدان نقش جهان را مي سازد ، اين ميدان به مرور آن همه اعتبار خود را از دست مي دهد و عمده کاسبي ها به طرف ميدان نقش جهان کشيده مي شود. اين موضوع به مرور زمان باعث مي شود ميدان عتيق از يادها برود و فضاهايي که روزگاري محدوده ميدان محسوب مي شدند دچار ساخت و ساز شود .
ميدان عتيق امروز به علت قرار گرفتن در چهار محور اصلي شهر اصفهان يعني خيابان  ولي عصر، هاتف، عبدالرزاق و مسجدجامع هنوز يکي از مناطق مهم و پر رفت و آمد شهر اصفهان محسوب مي شود.
مسجد عتیق، مدرسه کاسه گران و کاروانسرای خیار از بناهای معروف این میدان است.0/5 0 Rates
 
 
 Further information of میدان عتیق(امام علی ع)
ماجراجویی تاریخ
بازدید یک تا سه ساعت
رایگان
Always open
اصفهان میدان امام علی
 Attractions similar to میدان عتیق(امام علی ع)
  Attractions near میدان عتیق(امام علی ع)


Loading...

First Login
    Tell us your opinion about this place    

For Rate First Login
People who seen this place

First Login
CopyRight©2018 Felexa, All rights reserved.
Loading...


Loading...


Loading...
Users Who like This