Thank you. Your comment has been sent successfully! After confirmation, it will be displayed. Not Available for 24 Hours حمام علی قلی آقا
حمام علی قلی آقا
حمام تاریخی
 Short description of حمام علی قلی آقا
     حمام علی‌قلی‌آقا یا علی‌قلی‌آغا در منطقه بیدآباد اصفهان به وسیله علی قلی آقا از درباریان دو پادشاه صفوی، شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی در مجموعه‌ای که خود، بانی آن بوده، به سال ۱۱۲۵ هجری قمری ساخته شده‌است. این حمام از نوع معماری سبک اصفهان در اواخر عصر صفوی است. بنای حمام شامل دو حمام بزرگ و کوچک و فضای چال‌حوض است. هر یک از این دو حمام از دو بخش اصلی سربینه و گرم‌خانه تشکیل یافته‌است، به‌طوری‌که در آن دوره مردان و زنان به صورت جداگانه می‌توانستند از آن استفاده نمایند. شکل قائده سربینه حمام بزرگ، به شکل هشت ضلعی منتظم طراحی شده‌است و در اطراف سربینه سکّوهائی طراحی شده که فضاهای پشت آن‌ها با طاق نماهای مدور تزئین یافته و همچنین گنبد میانی سربینه بر هشت ستون بزرگ سنگی استوار است. تزئینات سقف حمام به صورت رسمی بندی است و نورگیرهای سقف به صورت منظم از فضای اطراف به سمت مرکز سقف به صورت منظم طراحی شده‌اند که در مواقع مختلف روز با ایجاد سایه روشن بر زیبائی تزئینات سقف می‌افزاید. این بنا هم اینک (پس از بازسازی و ترمیم) به صورت موزه مردم شناسی در معرض دید عموم گردشگران قرار گرفته‌است.0/5 0 Rates
 
 
 Further information of حمام علی قلی آقا
تاریخ ماجراجویی
بازدید یک تا سه ساعت
ارزان_قیمت
Saturday To Friday From 9 To 19 Open Now
اصفهان محله بیدآباد حمام علی قلی آقا
 Attractions similar to حمام علی قلی آقا
  Attractions near حمام علی قلی آقا


Loading...

First Login
    Tell us your opinion about this place    

For Rate First Login
People who seen this place

First Login
CopyRight©2018 Felexa, All rights reserved.
Loading...


Loading...


Loading...
Users Who like This