Thank you. Your comment has been sent successfully! After confirmation, it will be displayed. Not Available for 24 Hours نقش برجسته شاپور یکم
نقش برجسته شاپور یکم
کتیبه تاریخی
 Short description of نقش برجسته شاپور یکم
     در جنوب داراب در دامنه كوهی به نام پهنا، نقش برجسته ای از دوران ساسانیان وجود دارد كه بیانگر پیروزی شاپور اول بر امپراتوران روم است. در این نقش شاپور سوار بر اسب در وسط سنگ نگاره تمام رخ دیده می شود و سه امپراتور رومی در جلوی او قرار دارند. این نگاره در بالای چشمه آب و بركه ای پر از نی قرار دارد و 9.10 در 5.40 متر پهنا است. شاپور اول هنگام پیروزی بر قیصر والرین حدود 63 سال سن داشته است. این نگاره بلافاصله پس از پیروزی كنده شده است .
در این نگاره شاپور تاج همیشگی خود را ندارد و تاجی شبیه تاج پدرش اردشیر اول بر سر دارد. دست چپ شاه بر سر والرین است و در دست راستش چیزی مسطح و چهارگوش دارد. اسب به زیبایی تمام توسط هنرمند حجاری شده است. زیر پای اسب یك قیصر رومی افتاده است. پشت سر شاه 18بلند پایه ایرانی ایستاده اند. سمت راست شاه یعنی مقابل او رومی ها هستند. مقابل او قیصر رومی ایستاده و سر خود را به پایین انداخته و متفكر به نظر می رسد. قیصر دیگری به سوی شاپور می شتابد و دستهای خود را ملتمسانه به سوی شاپور دراز كرده است.
قیصری كه زیر پای اسب افتاده، گوردیان سوم است كه در سن 19 سالگی در میشه در كرانه فرات كشته شده است.  در این نگاره نیز به اقتضای سن كم، او بدون ریش است. قیصری كه شاپور بر سرش دست می كشد فیلیپوس عرب است كه پس از مرگ گوردیانوس صلح را به مبلغ نیم میلیون دینار از شاپور خریداری كرد. پیمان صلح در سال 244 میلادی بسته شد. قیصر سوم والرین است كه در سال 260 میلادی در ادسا اسیر شاپور شده است.0/5 0 Rates
 
 
 Further information of نقش برجسته شاپور یکم
تاریخ
نوجوان (12 تا 17 سال)میانسال (36 تا 65 سال)بازدید زیر یک ساعتجوان (18 تا 35 سال)
رایگان
Always open
استان فارس، شهرستان داراب، جاده شیراز بندرعباس، نقش برجسته شاپور ساسانی
 Attractions similar to نقش برجسته شاپور یکم
  Attractions near نقش برجسته شاپور یکم


Loading...

First Login
    Tell us your opinion about this place    

For Rate First Login
People who seen this place

First Login
CopyRight©2018 Felexa, All rights reserved.
Loading...


Loading...


Loading...
Users Who like This