دامغان
 Short description of دامغان
در روزگار گذشته دامغان یکی از شهرهای ايالت قومس بوده و مرکز اين ايالت نيز محسوب مي‌شده است. دامغان یکی از کهن‌ترین شهرهاي ايران است و از قديم تا حال داراي اهميت خاصي مي باشد. نام اين شهر از مغان يعني آتش گرفته شده و به ده مغان معروف بوده و گفته‌اند که مغان باعث آبادي آن شده‌اند. بعدها در اثر گذشت زمان حرف ه – از ميان رفته و الف جاي آن قرار گرفته است. بناي شهر دامغان را به هوشنگ نبيره كيومرث كه از پادشاهان پيشدادي بوده نسبت مي دهند و روزگاري نيز پايتخت اشكانيان بوده و همينطور دامغان را جزء اقليم چهارم مي دانسته اند .در بيشتر كتب جغرافيا و تاريخ نام دامغان برده شده كه تمامي نوشته هاي آنها اشاره بر اهميت و اعتبار شهر قديمي دامغان دارد چرا كه دامغان در سر راه جاده ابريشم و مسير گذر از غرب به شرق از گذشته هاي دور تا به امروز بوده و صحت و دليل اين ادعا اين است: زماني كه يونانيها به شهر تاريخي دامغان ميرسند آن را آباد مي بينند و بخاطر بزرگي و وجود آذوقه و علوفه فراوان آن را "هكاتم پليس" مي نامند كه هنوز هم به نامهاي هكاتم پليس و صد دروازه معروف و مشهور است. دليل ديگر اين ادعا وجود كاروانسراها ، قلعه ها و تپه هاي قديمي و برج و بار و حصار عظيم داخل و خارج شهر دامغان است.


 Top Attractions
 Top Local Tours دامغان
 Local Guides
 Cultures Of دامغان
 Reviews


Loading...
CopyRight©2018 Felexa, All rights reserved.
Loading...


Loading...


Loading...
Users Who like This