دلیجان
 Short description of دلیجان
دلیجان یکی از شهرستان های استان مرکزی است که در طول جغرافیایی ۵۰ درجه و ۱۶ دقیقه تا ۵۱ درجه و ۵ دقیقه و عرض جغرافیایی ۳۳ درجه و ۴۲ دقیقه تا ۳۴ درجه و ۱۸ دقیقه واقع شده است. شهر دلیجان مرکز این شهرستان می باشد.شهرستن دلیجان از شمال به استان قم و از جنوب به استان اصفهان و از شرق به شهرستان کاشان و از غرب به شهرستان محلات محدود بوده و گستردگی‌ این شهرستان نزدیک به ۲۵۰۰ کیلومتر مربع می باشد و در کنار راه های پیوند دهنده چندین استان کشور است.این شهرستان در استان مرکزی از موقعیت ویژه‌ ای برخوردار است و همین امر زمینه را برای تغییرات اجتماعی و فرهنگی در آن شهر فراهم آورده است و به دلیل همین عوامل‌، این شهرستان در حال گذر از موقعیت کنونی به وضعیت صنعتی بوده و مردم آن فرایند شهروندی را تجربه می کنند.


 Top Attractions
 Top Local Tours دلیجان
 Local Guides
 Cultures Of دلیجان
 Reviews


Loading...
CopyRight©2018 Felexa, All rights reserved.
Loading...


Loading...


Loading...
Users Who like This