پاوه
سه هزار سال کورد
 Short description of پاوه
شهر زيباي پاوه با سابقهء تاريخي بيش از 3 هزار سال در شمال غربي استان کرمانشاه با فاصله حدود112 کيلومتر از مــرکز استان و 45 کيلومتر فاصله زميني تا آخرين نقطه مرزي به عنوان مرکز شهرستان پــــــاوه واورامانات از سال 1338 تاکنون واقع شده است.قبل ازآن جزو استان کردستان بوده است.ايـــــــن شهرستان تا سال 1368 حدود 4120 کيلومتر مربع وسعت داشت و شامل بخشهاي نوسود،مرکزي،باينگان،جوانرود،روانسر و ثلاث باباجاني بود و دومين شهرستان استان کرمانشاه محسوب ميشد.اما در سال 1368 به کوشش مسئولين و نمــاينده مجلس آن وقتشهرستان جوانرود از آن مجزا و بخش هاي ثلاث باباجـــــاني و روانسر شامل آن گرديد.اکنونوسعت شهرستان پاوه حدود1260کيلومتر مربع و ارتفاع متوسط آن 1550متر از سطح دريـــــاست.از شمال به شهرستان مريوان و استان کردستان و از مشرق و جنوب به شهرستان جوانرودو از غرب به طول 96 کيلومتر با کشور عراق هم مرز است.اين شهرستان در رشته کوه بزرگزاگرس واقع شده است و کوه شاهکوه که يکي از عظيم ترين کوه هاي اين رشته کوه مي باشد وبلندترين قله آن(زااوه لي)با ارتفاع 3400 متر ازسطح دريا که در شمال شرقي شهر پاوه همچون.ستوني محکم سر به آسمان کشيده و نظاره گر مناظر زيباي پاوه و اورامان استاين منطقه داراي آب وهواي معتدل کوهستاني است چشمه هاي فراوان و آبـــــهاي روان زيادي.همراه با جنگلها،مراتع و باغات سرسبز جلوه و زيبائي خاصي به آن بخشيده استشهرستان پاوه و منطقه اورامان مي تواند در جذب توريسم و مسافر جلب توجه نمايد چون دارايشاخص هاي زير است:– کوه هاي سر به فلک کشيده و جنگل و طبيعتي زيبا و ديدني و فرح بخش.– آثار باستاني نظير باقيماندهء دومين آتشکده ي ايران در دوره حضرت زردشت که 750 سال قبلاز اسلام فعال بوده است.– غارهاي ديدني و وسيع،مانند غار قوري قلعه که طولاني ترين غار آبي آسيا و درازترين غار ايرن است.– داراي چشمه بزرگ آب معدني (بل)که محل خروج اين آب جايي زيبا و ديدني است.– رودخانه بزرگ سيروان و دره هاي عميق امتداد آب اين رودخانه.– مسجد دخان پاوه که داراي يک جلد قرآن نفيس خطي است که در سال 890 هجري به دست مريمنامي نوشته شده است و مورد احترام مردم است.– آرامگاه سيـــــد محمود اصفهاني مربوط به دوره صفويان وآرامگاههاي شيخ محمد و خليفه محمد توفيق وشيخ نصرالدين– آرامگاه سيد عبيدالله در روستاي زيبا و ديدني هجيج و پير اسماعيل در ده اسپريز که برادران امامرضا بوده اند.– آرامگاه زيبا و ديدني سلطان اسحاق که در کنار رود سيروان و نزديک روستاي قديمي شيخــــانواقع شده است.– آرامگاه شيخ محمد عزيز و روستاي سرسبز نجار.– آرامگاه باباشيخ حسن و بابا غازي که در روستاي سرسبز و زيباي خانقاه قرار دارند.– آرامگاه شيخ شهاب الدين استاد پير شهريار در روستاي دزآور و چشمه مالمين.– روستاي مرزی وزيباي (هانه گه رمه له)و آرامگاه محمد غيبي.– دخمه هاي سنگي خالو حسين در روستاي (بــــــانه وره)در جنوب شرقي پاوه:که شخصي به نام حسين با وصف اينکه يک پاي خود را ازدست داده است با تکيه بر چوب دستي ويک کلنگ ساده چندين اتاق را در دل سنگ خارا درست کرده که وي را به نام فرهاد دوم ميشناسند.– کارهاي دستي بي نظير مانند:چوخه و رانک(لباس مردانه).کلاش(گيوه) ونمد مالي وگليم و جاجيم بافي و فرنجي سازي و فرش بافي.


 Top Attractions
 Top Local Tours پاوه
 Local Guides
 Cultures Of پاوه
 Reviews


Loading...
CopyRight©2018 Felexa, All rights reserved.
Loading...


Loading...


Loading...
Users Who like This